Zgodnie z treścią art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robinson Packaging Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Dąbrowskiego 238, 93-231 Łódź) (dalej zwana „Administratorem”);
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@robinsonpackaging.com  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu, na podstawie prawnej i przez czas niżej wskazany:
Cel przetwarzania Podstawa prawna
przetwarzania
Czas przetwarzania
w celu uczestnictwa w rekrutacji
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę na żądanie kandydata,
 • art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie w jakim podanie danych dla celów związanych z dążeniem do zawarcia umowy o pracę jest wymagane prawem,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez kandydata w zakresie szerszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu pracy,
 • art. 9 ust. 2 lit a RODO w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane „wrażliwe” dobrowolnie podane przez kandydata w zakresie szerszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu pracy,
 • art. 9 ust. 2 lit b RODO w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane dotyczące stanu zdrowia w związku z koniecznością skierowania kandydata na badania wstępne i otrzymania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
 • Przez czas trwania rekrutacji
W celu udziału w przyszłych rekrutacjach
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach
 • do czasu wycofania zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż dwa lata od końca roku kalendarzowego, w którym zgoda została wyrażona
W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami 
 • art. 6 ust. 1 lit f RODO tj.  realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest ustalenie i dochodzenie roszczeń prawnych lub obrona przed roszczeniami prawnymi
 • przez czas trwania postępowania do czasu jego ostatecznego zakończenia, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej
W przypadku gdy osobą rekrutowaną jest cudzoziemiec dane będą przetwarzane dodatkowo:
w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na przyszłym pracodawcy na mocy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie w jakim konieczne jest w szczególności: pozyskanie zezwolenia na pracę, dokonania wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, posiadanie przez pracodawcę dokumentów potwierdzających legalny pobyt, posiadanie przez pracodawcę dokumentów potwierdzających możliwość podjęcia pracy gdy cudzoziemca nie obejmuje konieczność pozyskania zezwolenia na pracę 
 • art. 6 ust. 1 lit f RODO w odniesieniu do decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na pracę, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przechowywanie wskazanego dokumentu w związku z prowadzonym przez Administratora postępowaniem w sprawie zezwolenia
 • w przypadku przetwarzania danych cudzoziemców na potrzeby uzyskania stosowanych zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dane będą przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania akt osobowych pracowników,  10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł
 • w przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania cudzoziemcowi zezwolenia na wykonywanie pracy dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu który zostanie uznany przez Administratora za uzasadniony lub przedawnienia ewentualnych roszczeń cudzoziemca wobec niedoszłego pracodawcy 

 

 1. W przypadku, jeśli nie otrzymaliśmy danych osobowych bezpośrednio od kandydata źródłem ich pozyskania mogą być osoby polecające w ramach systemu poleceń Administratora. Kategorie pozyskanych danych osobowych to imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia, kwalifikacje oraz inne dane podane przez Pana/Panią w dokumentach aplikacyjnych (CV).
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, tzw. odbiorcom danych osobowych tj. w szczególności: pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; bankom – celem dokonania niezbędnych rozliczeń; organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, w tym w przypadku cudzoziemców odpowiednim organom prowadzącym postępowania w sprawach cudzoziemców; podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze, spółkom w grupie kapitałowej, a także portale rekrutacyjne.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, przy czym odbywa się to zgodnie z RODO, co do zasady – pod warunkiem stwierdzenia przez Komisję Europejską istnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych w danym państwie, tak jest w przypadku Zjednoczonego Królestwa. W szczególności dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych w związku z korzystaniem z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające tam siedzibę. Informację na temat zastosowanych zabezpieczeń w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego oraz kopię tych zabezpieczeń można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem e-mail inspektora ochrony danych. 
 4. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Dodatkowo, w przypadkach prawem przewidzianych, przysługuje także prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu. W przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej wycofania, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne celem wzięcia udziału w rekrutacji oraz wykonania wszelkich obowiązków dotyczących zatrudniania cudzoziemców, a w pozostałym zakresie jest całkowicie dobrowolne. 
 7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.