OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY B2B

GENERAL TERMS OF B2B SALE

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży („Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich transakcji, określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest Robinson Packaging Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-231), przy ul. Dąbrowskiego 238, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238975, NIP: 9820330267, REGON: 140190650, o kapitale zakładowym 5.150.000,00 zł (“Sprzedajacy”)

The following General Terms of Sale (“Terms”) apply to all transactions, define the rights and obligations of the parties to contracts for the sale and delivery of goods and services, the seller of which is Robinson Packaging Polska Sp. z o.o. with headquarters in Łódź (93-231), at ul. Dąbrowskiego 238, entered into the Register of Entrepreneurs by the District Court in Łódź, 20th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000238975, NIP: 9820330267, REGON: 140190650, with share capital of PLN 5,150,000.00 (“Seller”)

a Kupującym, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie między Robinson Packaging Polska Sp. z o.o. a Kupującym i / lub potwierdzono w potwierdzeniu zamówienia sprzedaży wydanym przez Sprzedającego. Wówczas zastosowania nie mają tylko te punkty Warunków, które na potwierdzeniu zamówienia zostały wyraźnie wyłączone lub zmienione.

and the Buyer, unless expressly agreed otherwise in writing between Robinson Packaging Polska Sp. z o.o. and the Buyer and/or confirmed in the sales order confirmation issued by the Seller. In such case, only those sections of the Terms and Conditions which were expressly excluded or changed in the order confirmation shall not apply.

Niniejsze Warunki stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.

These Terms and Conditions constitute an integral part of the sales contracts concluded by the Seller.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (dalej: „Kupujący”) jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

These Terms and Conditions shall apply if the other party to the contract (hereinafter: the “Buyer”) is an entrepreneur within the meaning of the Civil Code.

Niniejsze Warunki wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego, w tym Ogólnych Warunków Handlowych Kupującego, chyba że Sprzedający wyrazi pisemną zgodę na ich przyjęcie.

These Terms exclude the use of other contract templates (general terms of the contract, terms of sale, contract templates, regulations, etc.) used or determined by the Buyer, including the Buyer’s General Commercial Terms and Conditions, unless the Seller agrees in writing to accept them.

Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze Warunki.

Contractual provisions, individually agreed and confirmed in writing, shall take precedence over the provisions of these Terms and Conditions to the extent that they contain regulations other than these Terms.

Niniejsze Warunki są publikowane na stronie internetowej Sprzedającego: robinsonpackaging.com/conditions-of-sale/PL.

These Terms and Conditions are published on the Seller’s website: robinsonpackaging.com/conditions-of-sale/PL.

1. Umowa

1. Agreement

(a) Informacje dotyczące towarów i usług, których sprzedawcą jest Sprzedający (dalej: „Produkty”) przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nie stanowi także oferty w rozumieniu przepis Kodeksu cywilnego jakakolwiek kalkulacja lub informacja cenowa przekazana Kupującemu w dowolnej formie, nawet jeżeli została udostępniona Kupującemu w postaci oferty.

(a) Information on goods and services sold by the Seller (hereinafter: “Products”) presented in catalogs, folders, brochures, etc., as well as posted on the Seller’s website are for advertising purposes only and do not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. Any calculation or price information provided to the Buyer in any form also does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code, even if it was made available to the Buyer in the form of an offer.

(b) Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.

(b) Any assurances, guarantees, promises and changes to the sales contract made orally by the Seller’s employees in connection with the conclusion of the sales contract or the submission of an offer shall not be binding on the Seller.

(c) Kupujący może składać zamówienia pisemnie, także drogą elektroniczną.

(c) The Buyer may place orders in writing, incl. by electronic means.

(d) Zamówienia złożone u Sprzedającego wymagają pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego przed zawarciem jakiejkolwiek umowy. Zamówienie niepotwierdzone przez Sprzedającego nie uznaje się za skutecznie złożone. Potwierdzenie zamówienia może mieć formę elektroniczną. Kolejne zapotrzebowanie na towary złożone przez Kupującego, po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, będzie traktowane jako niewiążące umownie dodatkowe zamówienie, które może być dostarczone, o ile zostanie dodatkowo potwierdzone przez Sprzedającego.

(d) Orders placed with the Seller require the Seller’s written confirmation prior to the conclusion of any contract. An order not confirmed by the Seller shall not be considered successfully placed. The order confirmation may be in an electronic form. Subsequent demand for goods placed by the Buyer, after the order has been confirmed by the Seller, shall be treated as a non-contractual additional order that can be delivered, provided that it is additionally confirmed by the Seller.

(e) Jakakolwiek zmiana zamówienia, w tym jego anulowanie częściowe, lub całościowe nie jest możliwe po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyrazi na to pisemna zgodę na warunkach przez siebie wskazanych.

(e) Any change to the order, including its partial or complete cancellation, is not possible after the order has been confirmed by the Seller, unless the Seller agrees in writing on the terms indicated by him.

2. Zmienność ilościowa

2. Quantitative variability

Niedobór lub nadwyżka, nieprzekraczająca 5% wielkości zamówienia, będzie uważana za należytą realizację wszelkich umów, chyba że inaczej wyraźnie uzgodniono na piśmie między Sprzedającym a Kupującym. W przypadku, gdy zamówienie wymaga dostawy partiami, do celów niniejszej klauzuli partie te zostaną zagregowane.

Shortages or surpluses not exceeding 5% of the order quantity shall be considered the proper performance of all contracts, unless otherwise expressly agreed in writing between the Seller and the Buyer. In the event that the order requires delivery in batches, these batches shall be aggregated for the purposes of this clause.

3. Kolor

3. Color

Kolor produktów jest uzgadniany indywidualnie na etapie zamówienia lub oferty, na podstawie wzorców kolorystycznych dostarczonych przez Sprzedającego i zatwierdzonych przez Kupującego. Kolor produktów może podlegać rozsądnym zmianom, co nie stanowi nienależytego wykonania umowy.

The color of the products is agreed individually at the stage of placing an order or offer, based on the color patterns provided by the Seller and approved by the Buyer. The color of the products may be subject to reasonable variation which does not constitute improper performance of the contract.

4. Materiał dostarczony przez Kupującego

4. Material provided by the Buyer

(a) Jeżeli materiał ma być dostarczony przez Kupującego, Kupujący dostarczy materiał w ilościach i w czasie wymaganym przez Sprzedającego, w adekwatnej jakości. Dostarczone ilości muszą zawierać wystarczającą nadwyżkę, aby pokryć uzasadnione straty produkcyjne. Nadmiar materiału, który nie został wykorzystany przez Sprzedającego do produkcji towaru, bądź był wadliwy, bądź jego jakość nie była odpowiednia, zostanie odesłany na żądanie i na koszt Kupującego. W przypadku dostarczenia Sprzedającemu materiału w nienależytej ilości, z opóźnieniem, bądź nieadekwatnej jakości realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasu przekazania Sprzedającemu materiału w ilości i o jakości przez niego wymaganych, co nie uznaje się za opóźnienie w realizacji przez niego Zamówienia.

(a) If the material is to be delivered by the Buyer, the Buyer shall deliver the material in the quantity and time required by the Seller and of adequate quality. The quantities delivered must contain sufficient surplus to cover reasonable production losses. Any excess material that was not used by the Seller for the manufacture of goods, was defective or of inadequate quality, shall be returned at the request and at the expense of the Buyer. If the material is delivered to the Seller in an improper quantity, with delay or of inadequate quality, the execution of the Order shall be suspended until the Seller receives material in the required quantity and quality, which shall not be considered a delay in the performance of the Order.

(b) Wszystkie takie materiały będą odpowiedniej jakości, będą ściśle odpowiadały specyfikacji, z zastrzeżeniem tolerancji uzgodnionych między stronami i zostaną dostarczone do Sprzedającego bezpłatnie w stanie odpowiednim do produkcji, o ile nie uzgodniono inaczej.

(b) All such materials shall be of reasonable quality, will strictly conform to specifications, subject to any tolerances agreed between the parties, and shall be delivered to the Seller free of charge in a manufacturing condition, unless otherwise agreed.

(c) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek wady towaru, która w całości lub w części wynika z wadliwego materiału dostarczonego przez Kupującego, a każda taka wada nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy, odrzucenia towaru lub obniżenia uzgodnionej ceny.

(c) The Seller shall not be liable for any defect in the goods that is wholly or partially due to defective material supplied by the Buyer, and any such defect shall not entitle the Buyer to withdraw from the contract, reject the goods or reduce the price agreed.

5. Narzędzia

5. Tools

(a) Kosztami narzędzi zostanie obciążony Kupujący. Narzędzia oznaczają wszelkie matryce, wzory, formy, przyrządy i osprzęt, które są przeznaczone do produkcji towarów będących przedmiotem zamówienia, a nie w jakimkolwiek innym celu.

(a) The Buyer shall be charged with the costs of tools. The tools mean any dies, templates, molds, instruments and equipment that are intended to be used in the manufacture of goods under the contract and not for any other purpose.

(b) Z zastrzeżeniem ustępu 5(c) poniżej, narzędzia dostarczone przez Sprzedającego pozostają własnością Sprzedającego bez względu na to, że całość lub część ich kosztów może zostać poniesiona przez Kupującego.

(b) Subject to item 5 (c) below, tools provided by Seller shall remain the property of Seller notwithstanding that all or part of their costs may be borne by Buyer.

(c) Na żądanie Kupującego po wywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z Umowy, Sprzedający przekaże Kupującemu narzędzia za cenę ustaloną przez strony, uwzględniając koszty utrzymania i ubezpieczenia poniesione przez Sprzedającego.

(c) At the request of the Buyer, upon the fulfillment of the obligations under the Contract, the Seller shall provide the Buyer with the tools for the price agreed by the parties, taking into account the maintenance and insurance costs incurred by the Seller.

(d) Sprzedający powiadomi Kupującego, kiedy normalne zużycie spowodowało, że konserwacja lub wymiana narzędzi jest konieczna do kontynuowania satysfakcjonującej produkcji, jak również przedstawi racjonalne oszacowanie kosztów takiej konserwacji lub wymiany, jeśli jest to możliwe. O ile Kupujący nie zaleci inaczej, taka konserwacja lub wymiana zostanie przeprowadzona przez Sprzedającego tak szybko, jak to możliwe, a jej kosztami zostanie obciążony Kupujący. W przypadku, gdy Kupujący zaleci Sprzedającemu, aby nie konserwował / nie wymieniał narzędzi, Sprzedający może być zmuszony do zmiany zakontraktowanej specyfikacji / tolerancji produktu, dostępności produktu i / lub ceny jednostkowej, co nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy.

(d) The Seller shall notify the Buyer when normal wear and tear have made tool maintenance or replacement necessary to continue satisfactory manufacture, and shall, where possible, provide a reasonable estimate of the cost of such maintenance or replacement. Unless otherwise instructed by the Buyer, such maintenance or replacement shall be carried out by the Seller as soon as possible and the Buyer shall be charged for such maintenance. In the event that the Buyer instructs the Seller not to maintain/replace the tools, the Seller may be forced to change the contracted product specification/tolerance, product availability and/or individual price, which does not entitle the Buyer to withdraw from the contract.

(e) Sprzedający ma prawo zniszczyć narzędzia, które nie są używane i pozostają w jego dyspozycji po upływie 3 lat od daty zakończenia umowy.

(e) The seller has the right to destroy the tools that are not used and remain at his disposal 3 years after the end of the contract.

(f) Narzędzia dostarczone przez Kupującego będą przechowywane na ryzyko Kupującego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty produkcji w przypadku, gdy narzędzia są dostarczane przez Kupującego, ale nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedoskonałe prace spowodowane wadami dostarczonych narzędzi.

(f) The tools provided by the Buyer shall be stored at the Buyer’s risk. The Seller shall make every effort to ensure the best possible manufacturing results in the event that the tools are supplied by the Buyer, but shall not be liable for imperfect work caused by defects in the tools supplied.

6. Oznakowanie i nadruk

6. Labeling and printing

(a) Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające ze zlecenia dodatkowych czynności, które Sprzedający zastosuje do produktu, zgodnie z instrukcjami lub na żądanie Kupującego, a także za wszelkie wytoczone roszczenia lub postępowania wniesione przez osobę trzecią z tego tytułu.

(a) The Buyer is solely responsible for any consequences resulting from ordering additional actions that the Seller shall apply to the product in accordance with the Buyer’s instructions or at the request of the Buyer, and for any claims or proceedings brought by a third party in this respect.

(b) Niniejsza klauzula obejmuje etykietowanie, niezależnie od tego, czy etykiety zostały zakupione / dostarczone przez Kupującego, jak również wykonanie nadruku.

(b) This clause covers labeling, regardless of whether the labels have been purchased/supplied by the Buyer, as well as the printing.

7. Kody do odczytu maszynowego

7. Machine readable codes

(a) W przypadku kodów lub symboli do odczytu maszynowego Sprzedający wydrukuje takie same, jak zostały określone lub zatwierdzone przez Kupującego, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami i procedurami.

(a) For machine readable codes or symbols, the Seller shall print them the same as specified or approved by the Buyer in accordance with generally accepted standards and procedures.

(b) Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy kod lub symbol będą poprawnie odczytywane na sprzęcie, który może być używany przez osoby, do których kod lub symbol są przeznaczone.

(b) The buyer is responsible for making sure that the code or symbol is read correctly on equipment that may be used by the persons the code or symbol is intended for.

(c) Kupujący zwolni Sprzedawcę z wszelkich roszczeń jakiejkolwiek strony, wynikających z nieczytelnego lub niepoprawnego odczytu kodu lub symbolu z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie roszczenie wynika z nieprzestrzegania przez Sprzedającego paragrafu (a) powyżej, którego nie można przypisać błędowi mieszczącemu się w ogólnie przyjętych w handlu tolerancjach – w odniesieniu do rodzaju zleconego i wykonanego druku.

(c) The Buyer shall indemnify the Seller from any claim by any party arising out of an illegible or incorrect reading of the code or symbol for any reason, except to the extent that such claim is due to the Seller’s failure to comply with item (a) above, which cannot be attributed to a misreading within tolerances generally accepted in trade – in relation to the type of print ordered and performed.

8. Odpowiedzialność

8. Liability

(a) Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć towar zgodnie ze specyfikacją dostarczonych lub wycenionych próbek, jednakże Umowa nie jest Umową sprzedaży na próbę.

(a) The Seller shall make every effort to deliver the goods in accordance with the specifications of the samples supplied or quoted, however, the Agreement is not a Trial Sale Agreement.

(b) Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.

(b) The Seller’s liability under the warranty for physical and legal defects of the Product is excluded.

(c) Odpowiedzialność Sprzedającego w odniesieniu do wadliwych towarów polega na ich wymianie lub, według własnego uznania, na ich naprawie.

(c) The Seller’s responsibility with respect to defective goods is to replace or, at his option, repair them.

(d) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub następcze, w szczególności utracone zyski lub przerwy w użytkowaniu, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez jego zaniedbanie, czy z innego powodu.

(d) The Seller shall not be liable for any indirect or consequential losses, in particular lost profits or interruptions in use, whether caused by his negligence or for any other reason.

(e) Odpowiedzialność Sprzedającego, czy to z tytułu wad towaru, opóźnionej dostawy lub niedostarczenia, czy też z jakiejkolwiek innej przyczyny, a także z powodu zaniedbania lub z innego powodu, jest ograniczona do wartości towarów dostarczonych w ramach danego zamówienia

(e) The Seller’s liability, whether for defects in the goods, delayed delivery or non-delivery, or for any other reason, as well as for negligence or otherwise, is limited to the value of the goods delivered under the order in question.

9. Dostawa

9. Delivery

(a) Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Dostawa zrealizowana do 2 dni przed lub po terminie jak wyżej, będzie uważana za należytą realizację wszelkich umów, chyba że inaczej wyraźnie uzgodniono na piśmie między Sprzedającym a Kupującym. W przypadku, gdy zamówienia przewidują pojedynczą dostawę bez określenia terminu, towary zostaną dostarczone i odebrane w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia.

(a) The delivery of Products shall be carried out within the deadline specified in the offer or order confirmation. The delivery carried up to 2 days before or after the deadline as above shall be considered the proper performance of all contracts, unless otherwise expressly agreed in writing between the Seller and the Buyer. In the event that the orders provide for a single delivery without specifying a date, the goods shall be delivered and collected within the time specified in the order confirmation.

(b) O ile nie określono inaczej, dostawy odbywają się w opakowaniach zbiorczych, które podlegają zwrotowi przez Kupującego, na koszt i ryzyko Kupującego. Opakowania, zwracane do Sprzedającego powinny się znajdować w stanie umożliwiającym ich ponowne użycie. Braki ilościowe oraz uszkodzenia zwracanych opakowań, które uniemożliwiają ich ponowne wykorzystanie, stanowią podstawę do obciążania Kupującego w cenie rynkowej takiego opakowania.

(b) Unless otherwise specified, deliveries are made in bulk packaging, which shall be returned by the Buyer at the Buyer’s expense and risk. Packages returned to the Seller should be in a condition enabling their reuse. Quantitative shortages and damage to the returned packaging, which prevent their reuse, constitute the basis for charging the Buyer the market price of such packaging.

(c) Jeżeli zamówienia przewidują odroczone dostawy bez określenia wszystkich terminów dostaw, wszystkie dostawy będą przyjmowane przez Kupującego w ciągu jednego miesiąca od ich przygotowania.

(c) If the orders provide for deferred deliveries without specifying all delivery dates, all deliveries shall be accepted by the Buyer within one month of their preparation.

(d) W przypadku, gdy zamówienia są stale uzupełniane prognozami dostarczonymi przez Kupującego, dostawy będą przyjmowane przez Kupującego w ciągu 28 dni od dnia, w którym pierwotnie wykazano, że są wymagane.

(d) In the case where orders are continually updated with forecasts provided by the Buyer, deliveries shall be accepted by the Buyer within 28 days from the date they were originally shown to be required.

(e) W przypadku nieodebrania jakiejkolwiek dostawy, dostawa ta zostanie niezwłocznie zafakturowana, a koszty magazynowania obciążą Kupującego. Koszty opłaty za bezumowne przechowywanie nieodebranego Produktu za każdy dzień przechowania wynoszą 1% wartości netto dostawy za każdy dzień kalendarzowy.

(e) If any delivery is not collected, the delivery shall be invoiced immediately and the costs of storage shall be borne by the Buyer. The fee for each day of non-contractual storage of unclaimed Products shall be 1% of the net value of the delivery for each calendar day.

(f) Sprzedający ma możliwość skorygowania daty lub dat dostawy przed rozpoczęciem produkcji, jeśli okoliczności niezależne od Sprzedającego uniemożliwiają Sprzedającemu dotrzymanie pierwotnie określonej daty lub dat.

(f) The Seller has an option of adjusting the delivery date or dates prior to the commencement of manufacture if circumstances beyond the Seller’s control make it impossible for the Seller to meet the originally specified date or dates.

(g) Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku: I) wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego; II) opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny; III) nieudzielenia Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy; IV) działania siły wyższej. W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.

(g) The delivery date may change in the event of: I) suspending the delivery for reasons attributable to the Buyer; II) Buyer’s delay in paying the price; III) Buyer’s failure to provide the Seller with the information necessary for the delivery; IV) acts of force majeure. In this case, the delivery date shall be extended by the period of such circumstances, taking into account the time necessary for the Seller to resume delivery.

10. Przejście ryzyka

10. Transfer of risk

(a) Ryzyko przechodzi na Kupującego na towarze oferowanym do dostawy w wyznaczonym przez Kupującego miejscu lub (jeśli wcześniej) przy dostawie do przewoźnika wskazanego przez Kupującego, lub (gdy towar ma być odebrany przez Kupującego z zakładu Sprzedającego) po załadowaniu na pojazd Kupującego lub jego przedstawiciela.

(a) The risk passes to the Buyer on the goods offered for delivery at the place designated by the Buyer or (if earlier) upon delivery to the carrier indicated by the Buyer, or (if the goods are to be collected by the Buyer from the Seller’s plant) after loading onto the Buyer’s or his representative’s vehicle.

(b) uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania mu go przez Sprzedającego.

(b) damage, destruction or loss of the Product shall be transferred to the Buyer upon delivery by the Seller.

11. Zastrzeżenie własności

11. Reservation of title

(a) Do czasu pełnej zapłaty przez Kupującego wszystkich kwot należnych Sprzedającemu, czy to z tytułu zakupów towarów Sprzedającego, czy z innego tytułu wszelki prawny i słuszny tytuł do towarów (niezależnie od tego, czy pozostaną one w stanie dającym się oddzielić, czy też zostaną zmieszane z jakimkolwiek innym produktem) pozostaje po stronie Sprzedającego, a Kupujący jest uprawniony do posiadania towarów wyłącznie jako depozytu Sprzedającego .

(a) Until the Buyer has fully paid all amounts owed to the Seller, whether for the purchases of the Seller’s goods or otherwise, any legal and equitable title to the goods (whether they remain separable or otherwise mixed with any other product) remains with the Seller and the Buyer is entitled to possess the goods only as the Seller’s deposit.

(b) Kupujący będzie posiadał licencję na używanie towarów w normalnym toku działalności, pod warunkiem, że zawsze w zakresie, w jakim pełna płatność, o której mowa powyżej, nie zostanie odebrana przez Sprzedającego, Kupujący będzie zatrzymywał na poczet zapłaty Sprzedającemu wszelkie wpływy ze sprzedaży towarów i korzyści wynikających z wszelkich praw i roszczeń wynikających z jakiejkolwiek umowy takiej sprzedaży.

(b) The Buyer shall be licensed to use the goods in the normal course of business, provided that, to the extent that full payment as above is not received by the Seller, the Buyer shall always withhold any proceeds from the sale of goods and benefits against payment to the Seller arising from any rights and claims arising from any contract of such sale.

(c) Kupujący będzie przez cały czas, o ile jest to racjonalnie wykonalne, przechowywał towary w taki sposób, aby można je było ustalić jako odrębną własność Sprzedającego.

(c) As long as it is reasonably practicable, the Buyer shall store the goods in such a way that they can be identified as separate property of the Seller.

(d) Powyższa licencja może zostać w dowolnym momencie wypowiedziana w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego przez Sprzedającego, jeśli Kupujący przejdzie lub jest prawdopodobne, że przejdzie, w stan upadłości lub likwidacji. W takim przypadku Sprzedający ma prawo wejść na teren Kupującego i odebrać towar.

(d) If the Buyer goes, or is likely to go into bankruptcy or liquidation, the above license may be terminated at any time by written notice from the Seller. In this case, the Seller has the right to enter the Buyer’s premises and collect the goods.

12. Własność intelektualna i majątkowe prawa autorskie

12. Intellectual property and proprietary copyrights

Wszystkie rysunki, projekty opakowań, próbki koncepcyjne, specyfikacje i procesy produkcyjne pozostają własnością Sprzedającego i objęte są prawami autorskimi, nawet jeśli nie jest to wyraźnie określone. Takie informacje, np. oferty / kosztorysy oraz ceny, nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedającego. Wszelkie informacje należy zwrócić do Sprzedającego na pierwsze żądanie i nie mogą być dalej wykorzystywane.

All drawings, packaging designs, conceptual samples, specifications and manufacturing processes remain the property of the Seller and are copyrighted, even if not expressly stated so. Such information, e.g. offers/cost estimates and prices, may not be transferred to third parties without the Seller’s written consent. All information must be returned to the Seller upon first request and may not be used further.

13. Reklamacje

13. Complaints

(a)  Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru kompletność z zamówieniem I zgodnością z dokumentacją przewozową i szkód powstałych w wyniku transportu, jak i niezwłocznie zgłosić pisemnie zastrzeżenia, wady lub braki ilościowe. Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w ciągu 5 dni od daty dostawy produktów, wówczas dostawa jest uznawana za wykonaną zgodnie z umową, chyba że odchylenie nie mogło być widoczne mimo sumiennie wykonanej kontroli. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

(a) The Buyer is obliged to check the compliance of the delivered goods with the order immediately after receiving the Product. In particular, he is obliged to check: the condition of the shipment, as well as the quality, quantity and assortment of the goods delivered for completeness of the order and compliance with the shipping documentation and damage resulting from transport, and to immediately report any reservations, defects or quantitative deficiencies in writing. If a complaint is not made within 5 days from the date of delivery of the products, then the delivery is deemed to have been made in accordance with the contract, unless the deviation could not be revealed despite a diligent inspection. The Seller reserves the right to inspect the reported damage at the place of delivery.

(b) Sprzedający ma obowiązek rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, w formie pisemnej nie później niż w ciągu 21 dni od daty jego wpływu. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o ile rozpatrzenie reklamacji wymaga zaangażowania podmiotów zewnętrznych.

(b) The Seller is obliged to address the complaint in writing no later than within 21 days from the date of its receipt. In special circumstances, this period may be extended, provided that the consideration of the complaint requires the involvement of outside parties.

(c) Kupujący zwolni Sprzedającego z odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody powstałe w wyniku nieprzekazania przez Kupującego powiadomienia o nieodebraniu lub uszkodzeniu towaru w terminie określonym powyżej.

(c) The Buyer shall indemnify and hold harmless the Seller against liability for any loss or damage arising as a result of the Buyer’s failure to provide notice of failure to collect or damage to the goods within the timeframe set out above.

(d) Zwrot zamówionych towarów, poza prawem wynikającym z wystąpienia wad, może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego.

(d) The return of the goods ordered, except for the right resulting from revealing defects, may only take place with the Seller’s written consent.

14. Cena

14. Price

(a) O ile nie określono inaczej, ceny Sprzedającego są wyliczone w oparciu o warunki dostawy EXW (Incoterms 2020) bez opakowania i ustawowego podatku VAT (jeśli dotyczy). Cena zawiera dokumenty i certyfikaty konieczne przy sprzedaży na terenie Polski. Jeżeli nabywca potrzebuje dodatkowych certyfikatów i dokumentacji, są one doliczane do kosztów nabywcy po kosztach wykonania. Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży, bądź potwierdzeniu zamówienia.

(a) Unless otherwise specified. the Seller’s prices are calculated based on EXW delivery terms (Incoterms 2020) excluding packaging and statutory VAT (if applicable). The price includes documents and certificates necessary for sale in Poland. If the buyer requires additional certificates and documentation, they are added to the buyer’s costs at the cost of execution. The price for the Product which is the subject of a sales contract shall always be specified in the offer or the sales contract, or in the order confirmation.

(b) Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.

(b) The Buyer is obliged to pay the price within the timeframe specified in the VAT invoice issued by the Seller, unless a different date results from the provisions of the offer or the provisions of the sales contract.

(c) Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie

(c) The date and form of payment are agreed individually for each Buyer

(d) Zapłata ceny dokonywana jest w formie i terminie wskazanym przez Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.

(d) The payment of the price is made in the form and time specified by the Seller in the VAT invoice or in any other form specified in the offer or sale contract.

(e) Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

(e) The payment shall be considered made when the funds are credited to the Seller’s bank account.

(f) Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług itp.

(f) The Seller reserves the right to unilaterally increase the price if, after the conclusion of the contract, there are objective reasons justifying an increase in the price of the Product, which were beyond the Seller’s influence, such as e.g. changes in value added tax rates, etc.

(g) Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

(g) The prices quoted by the Seller are net prices and shall be increased by the due value added tax in the amount and in accordance with the requirements of applicable law.

(h) Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.

(h) The prices quoted by the Seller do not include any customs duties or other financial burdens imposed on the Products in accordance with the law applicable to the registered office of the Buyer.

(i) Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego

(i) Failure to pay the amount due within the time limit specified in the invoice shall authorize the Seller to interrupt the deliveries of Products and suspend the execution of orders already accepted. If the Buyer is in arrears with payments or pays invoices untimely, the Seller may make the performance of a new order conditional on the advance payment for a new order by said Buyer.

(j) W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za czas opóźnienia, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych, jak i nie wyklucza nałożenia przez Sprzedającego na Kupującego rekompensaty za opóźnienie w płatnościach uregulowaną ustawąo przeciwdziałaniunadmiernymopóźnieniom w transakcjach handlowych

(j) In the event of delay in payment of the price, the Seller is entitled to statutory interest for delay in commercial transactions, even if the Seller has not suffered any damage and even if the delay was a consequence of circumstances the Buyer is not responsible for. The obligation to pay interest does not exclude the claim for compensation on general terms, and does not exclude the Seller from imposing on the Buyer compensation for delay in payments, as regulated by the Act on counteracting excessive delays in commercial transactions.

(k) Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.

(k) Filing a complaint does not release the Buyer from the obligation to pay for the Products within the agreed timeframe.

15. Kary umowne

15. Contractual penalties

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w wysokości 20% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, jak i nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego odszkodowania ponad karę umowną.

The Buyer is obliged to pay the Seller a contractual penalty for withdrawal from the contract for reasons beyond the Seller’s control, within 7 calendar days from the date of the contract, in the amount of 20% of the price increased by the due value added tax. The payment of the contractual penalty does not release the Buyer from the burden of actual costs that arose up to the moment of withdrawal from the contract for reasons beyond the Seller’s control, and does not exclude the possibility for the Seller to claim damages in addition to the contractual penalty.

16 Siła wyższa

16 Force Majeure

Wykonanie wszystkich umów podlega zmianom lub unieważnieniu przez Sprzedającego z powodu klęski żywiołowej, wojny, zamieszek lub strajków, lokautu lub innych sporów handlowych (z udziałem pracowników Sprzedającego lub nie), pożaru, powodzi, suszy, burzy, epidemii lub innej przyczyny będącej poza kontrolą Sprzedającego lub z powodu niemożności przez Sprzedawcę pozyskania materiałów lub artykułów potrzebnych do wykonania umowy, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostawy tych materiałów bądź artykułów.

The performance of all contracts is subject to amendment or cancellation by the Seller due to a natural disaster, war, riots or strikes, lockout or other commercial disputes (with or without the involvement of the Seller’s employees), fire, flood, drought, storm, epidemic or any other cause beyond the Seller’s control or due to the Seller’s inability to obtain materials or articles necessary to perform the contract, and the Seller shall not be held liable for his inability to deliver these materials or articles in such case.

17. Dane osobowe

17. Personal data

(a) Sprzedający ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży. Akceptując niniejsze Warunki Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego.

(a) The Seller has the right to store and process the Buyer’s personal data for purposes related to the implementation of the sales contract. By accepting these Terms, the Buyer agrees to the processing of his personal data by the Seller and entities acting on his behalf in the country and abroad, in connection with the implementation of contracts for the sale of Products offered by the Seller.

b) Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, a wszyscy Pracownicy, firmy wchodzące w skład grupy Robinson oraz usługodawcy zewnętrzni, którzy mają dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do zapewnienia poufności tych danych.

b) Personal data is collected, processed and used by the Seller in accordance with applicable data protection law, and all Employees, Robinson companies and external service providers who have access to such personal data are required to ensure the confidentiality of such data.

(c) Z chwilą otrzymania przez Sprzedającego danych osobowych od Kupującego w celu opisanym powyżej, Sprzedający staje się samodzielnym administratorem danych osobowych zgodnie obowiązującym prawem o ochronie danych.

(c) Upon the Seller’s receiving personal data from the Buyer for the purpose described above, the Seller becomes an independent personal data controller in accordance with the applicable data protection law.

(d) Sprzedający zbiera dane osobowe podczas procesu rejestracji, przetwarzania formularzy i e-maili w ramach obsługi zamówień produktów i usług, wsparcia posprzedażowego dla produktów i usług, zapytań i próśb dotyczących zamawianych produktów oraz w innych sytuacjach, w których podmiot danych wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych bezpośrednio Sprzedającemu

(d) The Seller collects personal data during the registration process, processing forms and e-mails as part of handling orders for products and services, after-sales support for products and services, inquiries and requests regarding the ordered products and in other situations where the data subject agrees directly to the Seller’s processing of their data

(e) Przekazane dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) mogą być przetwarzane przez Sprzedającego w celach marketingowych, reklamowych lub promocyjnych. Mając na uwadze wspólne zadowolenie i utrzymanie dobrych relacji biznesowych z Klientami i Podmiotami danych, Podmiot danych może w każdej chwili dochodzić swoich praw (kontrola, poprawianie, usuwanie, sprzeciw itp.), kontaktując się ze Sprzedającym.

(e) The personal data provided (name, surname, address, telephone number and e-mail address) may be processed by the Seller for marketing, advertising or promotional purposes. With a view to maintaining mutual satisfaction and good business relationships with Customers and Data Subjects, the Data Subject may at any time assert its rights (control, correction, deletion, objection, etc.) by contacting the Seller.

(f) Niektóre z przekazanych danych osobowych mogą być przechowywane lub przetwarzane w krajach o innym prawodawstwie, takich jak na przykład Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, w których to przepisy o ochronie danych mogą różnić się od obowiązujących na terenie UE. W takim przypadku Sprzedający zapewnia równoważny poziom ochrony danych przez podmiot przetwarzający dane do tego, jaki obowiązuje w kraju siedziby Sprzedającego.

(f) Some of the personal data provided may be stored or processed in countries with different legislation, such as the United States or the United Kingdom, for example, where data protection laws may differ from those in the EU. In such case, the Seller shall provide an equivalent level of data protection by the data processor to that applicable in the country of the Seller’s seat.

18. Postanowienia końcowe

18. Final provisions

(a) Prawem właściwym dla niniejszych Warunków jest prawo polskie.

(a) The law applicable to the Terms is the Polish law.

(b) Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku .

(b) Any disputes arising between the parties shall be settled in accordance with the provisions of Polish law, with the exception of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods, signed in Vienna on April 11, 1980.

(c) Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych Warunków jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

(c) The court competent for the settlement of disputes arising from the application of these Terms and Conditions is the court competent for the seat of the Seller.

(d) Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.

(d) The invalidity or ineffectiveness of some of the provisions of these Terms does not affect the validity or effectiveness of the remaining provisions.

(e) Jakiekolwiek zmiany niniejszych Warunków wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

(e) Any amendments to the Terms must be made in writing under pain of nullity.

(f) W przypadku, gdy niniejsze Warunki zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały Warunki w języku polskim.

(f) In the event that these Terms and Conditions are also formulated in a language other than Polish, in the event of a dispute, the Terms and Conditions in Polish shall apply.

(g) Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

(g) The Buyer may not transfer the knowledge and information obtained as a result of business contacts with the Seller to third parties in matters covered by trade secrets without the Seller’s consent.

(h) Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedającemu.

(h) The Buyer also shall not, during the term of the contract and after its termination, disseminate, disclose or use such information that does not constitute the Seller’s business secret, whose dissemination, disclosure or use could in any way damage the reputation or otherwise cause damage to the Seller.

(i) Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 1.września 2021 roku.

(i) These Terms shall enter into force on September 1, 2021.